Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Από τη Δευτέρα 1/11 η σχολική κάρτα για τα δημόσια σχολεία εκδίδεται μέσω του edupass.gov.gr

 Αγαπητοί γονείς, 


Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τα δημόσια σχολεία η πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων για τη φυσική παρουσία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός του σχολείου, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται για μία και μόνο φορά την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους στη θυρίδα του σχολείου. Κατόπιν, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο και καταχωρίζει στη θυρίδα την κατάσταση, με την αναγραφή «ΠΡΑΣΙΝΟ», «ΚΟΚΚΙΝΟ» ή «ΑΓΝΩΣΤΟ» δίπλα στο ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Ειδικώς για τους επισκέπτες, η επαναλαμβανόμενη καταχώριση λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την αίτηση του προσώπου στην πλατφόρμα.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα edupass.gov.gr για φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες είναι:

(α) οι μαθητές/τριες

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό

(γ) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(δ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων του σχολείου (π.χ. φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα).

Όταν κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να επισκεφτεί το σχολείο, εισέρχεται στην πλατφόρμα και δηλώνει την πρόθεση φυσικής παρουσίας του σε αυτό, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους ως εξής:

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη). Παρόλα αυτά, τα πρόσωπα που πρόκειται να συμμετάσχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση απαιτούμενο πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ. Σχολική Κάρτα για COVID-19 ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να το επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα.